Beiratkozás

Kedves Szülők, kedves leendő Ovisaink!   

 

 

 

Mielőtt óvodát választanának, kérjük, nézzenek be hozzánk, az Összefogás Óvoda életébe.

 

Nyílt napjainkat 2022. április 26-án, és 28-án délelőtt 10-11.30. között tartjuk, ahol találkozhatnak a leendő óvó nénikkel.

Honlapunkon az osszefogasovi.hu oldalon megismerkedhetnek céljainkkal, feladatainkkal, ill. facebookon: az Összefogás Óvoda Rákosmente néven vagyunk megtalálhatók.

A 2022-2023.nevelési évben a Katica, ill. a Süni csoportba várjuk a hároméves korú, a Micimackó csoportba pedig a nagycsoportos korú, iskolába készülő gyermekeket.

A Katica csoportot homogén csoportként indítjuk, a Micimackó csoport is homogén összetételű. A Süni csoportba azokat a gyerekeket várjuk, akiket Önök a vegyes csoportban szeretnék tudni.

Valamennyi csoportunkról elmondható, hogy a szeretetteljes, derűs légkörben az óvodapedagógusok és dajkák együttműködése nagyon jó, szeretettel fordulunk a gyermekek felé.

Támogató légkörben fogadjuk a minket választó sajátos nevelési igényű gyermekeket is, akik fejlesztését az EGYMI utazó gyógypedagógusaival közösen végezzük.

Mindennapi életünket tartalmasan, a gyermekek érdeklődésére alapozva tervezzük, valósítjuk meg. Jeles napjainkra készülünk, részt veszünk kerületi rendezvényeken is. Ebből nem maradhatnak ki a rajzpályázatok sem, ahol folyamatosan eredményeket érünk el.

Szeretünk sok időt tölteni a szabadban, amire jó lehetőséget ad hatalmas udvarunk, ahol a játékeszközeinket nemrég újították fel. A sok fa árnyékot ad a forró nyári napokon, alatta sok mindent lehet játszani.

Működő KRESZ-pályával rendelkezünk, ahol a közlekedési szabályokat játékosan tudják gyakorolni a gyerekek.

Tárgyi feltételeink megfelelőek, csoportszobáink berendezése esztétikus, a játékok sokasága inspirálóan hat a gyermekekre.

Fontosnak tartjuk a Szülői házzal való szoros, együttműködő kapcsolatot. A hagyományos kapcsolattartási lehetőségeken (szülői értekezlet, fogadó órák, stb.) túl családi napokat is szervezünk.

 

Óvodánk bemutatkozó kisfilmje


HIRDETMÉNY

az óvodai beiratkozásról


Rákosmente Önkormányzatának Jegyzője a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Rákosmenti Óvodák 2022/2023. nevelési évére vonatkozó óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról az alábbi hirdetményben tájékoztatja a Tisztelt Szülőket.

Az óvodába járási kötelezettség:
     A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni, kivéve azon bölcsődei ellátásban részesülő gyermek:

aki még nem érett az óvodai nevelésre (a bölcsődei ellátást negyedik életévének betöltését követő augusztus 31éig veheti igénybe), illetve

aki sajátos nevelési igényű (a bölcsődei ellátást annak az évnek az augusztus 31. napjáig veheti igénybe, amelyben a hatodik életévét betölti).

     A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzeti hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát.

     Az adott évben óvodaköteles gyermeket a szülő, gondviselő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes körzetes vagy a választott óvodába. A gyermek körzetes óvodáját a következő keresőfelületen találják meg:
https://kir.hu/korzet , vagy a rakosmente.hu/Önkormányzat/Nevelésoktatás/Óvodák menüpontokra kattintva.
     A szülő, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt (
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese).
     A nem magyar állampolgár kiskorú akkor óvodaköteles Magyarországon, ha

          – menekült, oltalmazott, menedékes, valamint a menedékjogról szóló törvény alapján befogadott jogállású,

          – a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény  szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja,

          – a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.

     Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.


Felmentés a kötelező óvodai foglalkozások alól:

     A szülő tárgyév április 15. napjáig benyújtott kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, az illetékes állandó lakcím szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatal felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. (
Űrlap beszerezhető/benyújtható: a 1173 Budapest, Pesti út 163. szám alatt található Kormányablakban.)


A felvételre vonatkozó általános szabályok:

Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik.

Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, Rákosmentén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A felvételről az óvoda vezetője dönt.

Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

Az óvodai beiratkozás időpontja:

2022. május 4. (szerda) 8-17-ig

2022. május 5. (csütörtök) 8-18-ig

2022. május 6. (péntek) 8-15-ig


          A 2022/2023. nevelési év első nevelési napja: 2022. szeptember 1. csütörtök. A 2022/2023. nevelési év utolsó nevelési napja: 2023. augusztus 31. csütörtök.


Az óvodai beiratkozáskor (vagy a nevelési év első napján) be kell mutatni:

A gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, továbbá a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.


Továbbá az adatok egyeztetése során adott esetben szükséges lehet:

A gyermek születési anyakönyvi kivonata.

A gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról szóló nyilatkozat.

A gyermek TAJ kártyája.

A szakértői bizottság szakértői véleménye.

A hátrányos helyzetről szóló határozat.

A különleges helyzet fennállásának igazolása/indoka. (Az óvodai nevelést/felvételt befolyásoló egyéni, egészségügyi, szociális, fejődési stb. sajátosság.)

A nemzetiségi óvodai nevelésben való részvételről szóló nyilatkozat.

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárok Magyarországon történő óvodai neveléséhez szükséges dokumentumok (regisztrációs igazolás, vagy tartózkodási kártya, vagy állandó tartózkodási kártya).


A felvételi eljárás:

     Az intézményvezető a felvételi eljárásban a felvételről óvodai jogviszonyt létesítő vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. A kérelemnek helyt adó, illetve a gyermek felvételének elutasításáról szóló döntést az intézményvezető írásban közli a szülővel 2022. június 7. napjáig.

     A szülő az óvoda döntésének felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 15 napon belül kérheti a döntést hozó óvodához benyújtott kérelemmel.

     A felülvizsgálati kérelmeket Rákosmente jegyzője 2022. június 22. napjától számított 8 napon belül bírálja el és 2022. június 30. napjáig megküldi a szülőnek, illetve az első fokú döntést hozó óvodának.

 

Nyomtatvány azon szülők számára, akik a  2022-es évre vonatkozó óvodai járási kötelezettség alóli felmentését szeretnék kérni gyermekeik számára.

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=67a78a5c3f&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1729520706591518603&th=18007deb5411ef8b&view=att&disp=safe

 

További információk, letölthető dokumentumok:

http://www.rakosmente.hu/intezmenyek/Oktatasi_intezmenyek/Ovodak.aspx

 

Jó egészséget kívánva várjuk érdeklődésüket és jelentkezésüket!

 

Üdvözlettel: Pappné Veszprémi Júlia intézményvezető